เทคโนโลยีการสือสารลำหน้าในปัจจุบันทำให้เราสะดวกสบายขึ้น