ระบบสื่อสารในกองทัพทหารไทย เป็นระบบซึ่งถูกนำมาใช้ทั้งในยามปกติและสงคราม เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของกองทัพรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เดิมระบบสื่อสารของกองทัพไทยประกอบด้วยระบบต่างๆ มากมาย คือ ระบบโทรคมนาคม , ระบบสื่อสารยุทธวิธี และระบบสื่อสารภารกิจเฉพาะ โดยในแต่ละระบบก็จะมีขีดความสามารถแตกต่างกัน

วิทยาการด้านการสื่อสารในกองทัพทหาร เป็นส่วนประกอบสำคัญของกองทัพ เพราะเป็นปัจจัยในการกำหนดผลแพ้ -ชนะของการยุทธ์แต่ละครั้ง เพื่อกระจายพร้อมควบคุมข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการสื่อสารซึ่งมีโครงข่ายตามลำดับขั้นตอนการจัดองค์กร โดยระบบสื่อสารของกองทัพไทยถูกออกแบบ ให้มีความแตกต่างจากระบบสื่อสารเชิงพาณิชย์หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านของความเชื่อถือได้ , ความคงอยู่ , ด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งความเหมาะสมในการใช้งานในสถานการณ์แตกต่างกัน

ประกอบด้วยวิทยาการที่สำคัญ คือ ระบบโทรคมนาคม , ระบบสื่อสารยุทธวิธี , ระบบสื่อสารสนับสนุนภารกิจเฉพาะ          ระบบโทรคมนาคมทางทหาร

ระบบสื่อสารหลักที่ถูกนำมาใช้ทั้งในสภาวะปกติหรือสภาวะสงคราม ผ่านทางโครงข่ายหลัก ซึ่งเป็นโครงข่ายของกองทัพที่ครอบคลุมพื้นส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับการออกแบบให้สนับสนุนการสื่อสารแก่กองทัพเช่นเดียวกับโครงข่ายการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป แต่มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือดีกว่า

ระบบสื่อสารทางยุทธวิธี

ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ มีความแตกต่างจากระบบสื่อสารของพลเรือนทั่วไป มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารเท่านั้น ถูกออกแบบให้เป็นโครงข่ายย่อย เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรคมนาคมทหารได้ คุณลักษณะที่สำคัญ นอกจากเป็นระบบมีความปลอดภัย ความเชื่อถือได้แล้ว จำเป็นต้องมีความคล่องตัว พร้อมติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ลมฟ้าอากาศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย

ระบบสื่อสารสนับสนุนภารกิจเฉพาะ

มีความคล่องตัวในการสนับสนุนภารกิจอย่างหลากหลาย เช่น ระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ หรือระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุนหน่วยทหารขนาดเล็กซึ่งอยู่พื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ภารกิจเหล่านี้ไม่อาจสนับสนุนการสื่อสารได้ด้วยระบบสื่อสารขนาดใหญ่

การพัฒนาระบบสื่อสารกองทัพไทย

ระบบสื่อสารของกองทัพส่วนมาก ได้รับการติดตั้งรวมทั้งมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงทำให้อุปกรณ์บางส่วนเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกนโยบายปรับปรุง และพัฒนาระบบสื่อสารเหล่านี้ให้ดีขึ้น แต่การปรับปรุงพัฒนาก็จำเป็นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ  ซึ่งระบบสื่อสารส่วนใหญ่ยังใช้งานได้ดี ช่วยสนับสนุนให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จ บางส่วนได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามความสามารถของเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีระบบสื่อสารอีกจำนวนมากที่ยังจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทันต่อความต้องการการสื่อสารของหน่วยงานสืบต่อไป นอกจากนี้ทางกองทัพยังนำมาประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ดำเนินงานด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้